Мунажжимлар Башорати чаён биржи 2018

Мунажжимлар Башорати чаён биржи

Мунажжимлар Башорати чаён биржи

Йил ёркин, омадли, жамиятда ташаббускор бўлиш, шахсий ва маънавий юксалиш учун кулай давр бўлади. сизнинг олдингизда мартаба ва ютуқлар билан боғлик, ҳамма йўллар очиқ, сиз обрў ҳозонасиз.

Шу билан бирга аҳлга, шахсий тажриба, фикр юритишга суяниб, хавфни англаб, янгиликни ҳабул ҳилиб юксалишга, ҳаёт тарзингизни ўзгартиришга тайёрсиз.

Мунажжимлар Башорати чаён биржи 2018

Мунажжимлар Башорати 2018 чаён биржи сизни нима кутмоқда

 

Узингиз ҳақингизда билдиришнинг вақти кел- ди. Уйлаб кўринг: сизнинг бошқалардан фарқ- ли жиҳатларингиз борми? Сиз маслакли кишига айланяпсиз ва ҳамма муҳим масалалар бўйича ўз фикрингизга эгасиз, ҳар куни кимдандир мас- лаҳат сўрашингизнинг кераги йўқёки бирор-бир нарсада ҳақ эканлигингизни тасдиқлаш шарт эмас, сиз чинакамига ўзига ишончли одамга айландингиз.

Албатта, мағрурликка берилиш ва бошқа одамларга эътибор бермай қўйиш хав- фи бор, аммо бу сиз ҳақингизда эмас. Ахир, сиз ўзингизга маънавий ва ахлоқий томондан жуда талабчан бўлишга ўрганиб қолгансиз. Шундай экан хавотирга ўрин йўқ.

Бундан ташқари ҳозирда ўзингизни намоён қилишга, касб танлаш, мансаб пиллапояларидан кўтарилиш, жамият билан мулоқотда ютуқларга эришиш учун катта имкониятлар мавжуд, аммо аҳоли билан мулоқотда баъзи кўнгилсизликлар учраб туради.

Бу тушунарли: атрофингизда ғий- батчи ва кўра олмайдиганлар етарли, сиз фитна, бемаъни гап-сўзлар, шубҳали одамлардан нари- роқда бўлинши, сизга етиб келаётган маълумот- ларни текшириб боришни ўрганиб олишингиз ке- рак.

Айниқса август ойигача одамлар билан гап- лашганда ноқулайликлар сезасиз, кейинчалик эса кимнинг ёнингизда қолиши, ким билан алоқани узиш кераклигини кўриб чиқишингиз зарур бўла- ди.

Йилнинг охирги ойларида сиз маънавий ўсиш ва дунёқарашингизни кенгайтириш кераклигини жуда истаб қоласиз. Уқувчи тайёр экан, устоз қам пайдо бўлади, у сизга борлиқни англашда янги даражага эришишни ўргатади.

Сиз муқаддас қадамжоларга бориб, ибодат қилишни ва ўқиш- га боришни режалаштиришингиз мумкин. Уз би- лимларингизни ошириш ғояси ҳам пайдо бўлади: таълим олиш уч}41 тайёргарлик кўринг, ҳаракат- ни келгуси йилдан бошлаб юборасиз.

 

Севги мухаббат, ойилада чаён биржи башорати

Ноябрь ойигача ҳаётингизда иш, мансаб ва ўз- лигингизни намоён қилиш имкони мавжуд, аммо буларнинг барчасига мустаҳ кам ва ишончли оила қурғонисиз эришиб бўлмайди.

Шунинг учун оила ўчоғини муқаддас деб билинг ва уни асранг. У сизнинг келажак мангьалингиз ва пойдеворингиз. Қариндош ва яқинларингиз томонидан меҳрни ҳис этинг ва илдизингиздан узилиб қолманг.

Май ойигача оилангизда хотиржамлик ҳукм суради, ёрқин романтик алоқаларда ҳам, эски му- носабатларда ҳам уйғунлик устувор. Энг ажойиб ой — апрель: яқиндан таниш, биргаликда дам олиб, алоқаларии мустаҳкамлаш учун аъло вақт.

Майдан то октябргача муносабатларда ўзгарувчан шамол пайдо бўлади, бу сизнинг ўзаро алоқа- да бирон нимани ўзгартиришингизга ва ташқи воқеаларга: гап ва хатти-ҳаракатларга ҳам боғ- лиқ бўлади.

Бу келгуси йил бўладиган ўзгариш- ларнинг дебочаси. Ҳозирча кескин ҳаракатлар қилмай ўзингиз учун аниқ муносабат ва муҳаб- батдан нима исташингизни ажратиб олинг, энди қандай усулда муомала қиласиз, нимадан қутул- моқчисиз, сизга ҳаракатланиш учун нима халақит беряпти, эски нарсалардан қай бири билан хайр- лашиш кераклигини аниқлаб олинг.

Қойнаҳой, сизнинг муносабатингиз дўстона, тенг ҳуқуқли томонга ўзгарса керак, қаттиққўллик ва босим ўтказиш ўрнига яқин кишингиз билан самимий маънавий ҳамкорлик қилинг.

Июль, август, сентябрь ойларида оилада жид- дий низолар чиқиши мумкин. Улар айнан сиз

нинг ўзгартиришларингизга боғлиқ бўлади. .Аммо… объектив бўлишга ҳаракат қилинг. Ҳис- сиётларга берилмасдан, ҳаммасини бошкатдан бошланг. Фақат ўз манфаатларингизнигина эмас, оилангиз билан боғлиқ барча одамларни инобатга олиш лозим. Мунажжимлар Башорати чаён биржи.

Тадбиркорлик ва касп – кор мунажжимлар башорати Чаён бирчи.

Сизда исталган мансаб пиллапояларидан кў- тарилиш, ўз обрўйингизни кўтариш, атрофдаги- лар учун ҳурматга сазовор бўлиш учун ҳамма имкониятлар очилади.

Узингизга катта масъули- ят олишдан чўчиманг, ахир тўғри маънода ҳозир сизнинг касбий тақдирингиз ҳал бўлади. Узингиз иқтидорингизни пайқаб қоласиз ва юрак амрига дадил қадам билан эргашишингиз мумкин.

Сиз- дан алоҳида фаоллик талаб ҳам этилмайди, ясо- сийси воқеаларга қаршилик кўрсатмаслик, осто- нангизга тўғри келаётган тўлқинни ушлаб олиш ва воқеалар оқими бўйлаб сузишни бошлаш. Январдан апрелгача ишда баъзи нарсаларни ўз- гартириш керак бўлади, бунга ҳам тайёр бўлинг.

Касбий билимларингизни кенгайтириш фойдали. Мартабада ўзини намоён қилиш учун энг яхши давр — август. Сиз омадлисиз, муҳими, ўз имкониятингизни |ў’гйиб юборманг. Бу тасодифан кслиб қолган суҳбат ҳам бўлиши мумкин. Мунажжимлар Башорати чаён биржи

Ху- сусий ишингизни очиш имкони пайдо бўлади ва ўз соҳаси бўйича ягона инсонга ҳам айланасиз. Инчунун, сиз ҳозир кимгадир бўйсуниб ишлашга

мойил ҳам эмассиз, раҳбарликнинг янги масъулиятларига тайёр бўлинг. Молиявий ишларингиз йил давомида яхши кетади, ноябрь-декабрда сиз касбий ўзгаришлар натижасини оласиз, даромадларингиз ошади, энди ўзиншзга ҳам кўп вацт ажратиш пайти келди.

Чаён буржи 2018-йил саломатлигингиз

Саломатлигингизга умуман олганда ҳеч нима хавф еолмайди, аммо январдан то апрелга қадар ўзингизнн аянг: пай чўзилиши, шикастланиш ва бошқа ҳодисалар бўлиши мумкин.

Апрелда ва майда еизни анчадан бери безовта қилаётган ма- салалар бўйича шифокордан маслаҳат олишин- гизга тўғри келади. Май-сентябрь ноанъанавий тиббиёт билимларни қўллаш: ўтлар ёрдамида да- воланиш, нина тераниясини ўтказиш учун қулай иайт.

Нафас олиш органларига эътиборли бў- линг. Бўғимларда шамоллаш хавфи бор, август ва октябрда овқат ҳазм қилиш системасида му- аммо бўлиши мумкин.

 

tushda