Mунажжимлар Башорати

Mунажжимлар Башорати

Mунажжимлар Башорати 2018 ЙИЛ – ИТ ЙИЛИ САДОҚАТЛИ ИНСОНЛАРГА ОМАД ВА БАХТ ОЛИБ КЕЛМОҚДА.

2018 йил кабиса йили эмас, у Ернинг сариқ ити ҳомийлиги остида ўтади. Ит тинчликсевар ҳайвон, шунинг учун бахтимизга табиий офатлар, техноген ҳалокатлар кўринмаяпти. Бизни бахт, эзгулик ва қатор бунёдкор ишлар кутмоцда. Ит ҳаётига ўхшаш ёлғизлик,ўзгаларга қарамлик каби ҳолатлар 2018 йилда бўлмайди!

Ит йилида сизни нималар кутмоқда

mунажжимлар башорати 2018

Мучал бўйича ит йили кириб келмоқда, шунинг учун олам осуда ва осойишта бўлади. Бу барча нарсада намоён бўлади: сиёсатда,иқтисодда,молия- да, шахсий ҳаётда ва ҳагго табиатда ҳам.

Бироқ янги йилда омадни кўпроқ ўзингизга жалб қилиш учун 2018 йилнинг характерли хусусиятларини би- либ,унга тараддуд кўришингиз керак. Итнинг фели оддий эмас. Ахир унинг тақдирига ҳалоллик, жасурлик, самимийлик ва ўжарлик билан олдига қўйилган мақсадига эришиш йўли ёзилган.

Шун- дай экан бирон янги нарсани ўйлаб топганингизда эътиборли бўлинг. Кутилмаган ҳолатларга тайёр туринг, улардан энди қочиб қутулдим деганингизда, яна кўнгилсизликка дуч келиш эҳтимоли бор.

Ҳозирдан келаётган йилнинг ҳаракат режаси- ни тузинг ва унга қатъий амал қилинг. Яхши ният билан бошлаган ишларингиз муваффақият қозонади. Шарти шуки, ғоянгиз бошқалар таъси- ри остида қолмасин. Ёдда тутинг: ит садоцатли, самимий бўлса-да, у ғоятда мағрур.

mунажжимлар башорати севги

Mунажжимлар Башорати-Мухаббат, дўстлик ва оила

Ит — шинамлик ва қулайликни яхши кўра- диган оилавий жонзот, аммо у уйда жим ўтира олмайди, жуда қам фаол, мулоқот қилишни яхши кўради. Янги муҳитда чиқишиб кетадиган одамлар 2018 йилда яиги танишлар топадилар, алоқа ўрната оладилар ва дўстларини авайлайдилар.

Тортинчоқ одамлар барча гумонларини четга ташлаб, олам би- лан алоқа қилишни бошласин. Янги йил ўз қо- биғига ўралиб, уйида таниш-дўстларсиз ўтирмоқчи бўлганларнинг умидини пучга чиқаради. Дўстлар топиш осон ва оддий, бундан ақлли одамлар тез фойдалана олишади.

Касбий соҳадаги доирани кен- гайтиринг ва соқа бўйича мулоқотларни кўпайти- ринг, бу янги имкониятлар эшнгини очади.
Қа! Ёлғизлар учун 2018 йилда ўз жуфти қало- лини топиш эҳтимоли катта. Агар иш тўйгача бор- маса-да, пайдо бўлган алоқалар мустаҳкам бўлади ва у узоқ йиллар давомида барқарор қолади.

mунажжимлар башорати

Фарзандлар Mунажжимлар Башорати 2018

2018 йилда фарзандли бўлишни бетоқатлик билан кутаётган оилаларнинг умиди ҳосил бўли- ши мумкин. Қувонинг! Интиқлик билан кутилган ҳомиладорлик ва эсон-омон туғуруқлар тоғлар ор- тида эмас. Болалар сизнинг ёнингизга шошил- моқдалар! Бу йил туғилган гўдаклар ниҳоятда иқтидорли, ақлли, саботли, қатьиятли ва меҳри-

бон бўладилар. Улардан таниқли муҳандислар, врачлар, олим ва педагоглар, ҳақиқий ижодкорлар чиқади.
Катта ёшли болалар ота-оналарини хафа қил- майдилар. Уларга кўпроқ эътибор беринг, ҳатто уларнинг фарзандлари бўлса ҳам бўш вақтин- гизни уларга бағишланг. Ёрдам беринг, ҳамма иш- ларида қўллаб туринг, дуо қилинг!

Mунажжимлар Башорати Саломатлик              Ит саломатлиги мустаҳкамлиги билан ажра- либ туради. Чунки доим фаол ҳаёт кечиради, кўпроқ тоза ҳавода бўлади. Бундай ҳаёт тарзи- дан 2018 йилда ўзининг саломатлигини тиклаб, соғлом бўлишни истаганлар ибрат олишлари ке- рак.

Дам олиш кунлари табиат қўйнига чиқинг, дўстларингиз билан уйдан ташқарида кўпроқ му- лоқот қилинг. Ёш ва бардам бўлганларга доимий югуриш билан шуғулланишни маслаҳат берамиз.

Шарқнинг анъанавий ва ноанъанавий тиббий во- ситаларидан фойдалансангиз, олдингизга қўйган мақсадларингизга эришишингизга ёрдам беради.

Mунажжимлар Башорати Иш, тадбиркорлик ва мансаб                Анчадан бери иш жойини ўзгартирмоқчи бўл- ганларга бу йил шундай имконият туғилади. Улар ҳатто у ҳақида орзу ҳам қилиб кўрмаган ишларини топадилар! Фақат битта шарти бор,

2018 йил ян- варидан янги машғулот топиш ва янги иш ўрни- ни қидиришга тушиш, интернет тармоғига резюмени жойлаштириш, уни дўстлар ва танишларга юбориш, суҳбатларга боришни бошлаб юбориш керак.

Бўлғуси раҳбар билан учрашганда сиз ўзингизни сабрли, ишончли, самимий, эҳтиёткор инсон эканингизни, муҳими, очкўз эмаслигингизни кўрсатинг.
Унутманг, тадбиркорлик сўз ва иш уйғунлигига асосланади. Мажбуриятингизга тўлиқ амал қи- линг.

Ҳар бир ишда эзгуликка таянинг, ҳеч кимни норизо қилманг, ҳатто рақобатчиларингизни ҳам. Саховат ишларига эътибор қаратинг, бу муваф- фақиятлар калити ҳисобланади.

Mунажжимлар Башорати Хафсизлик                   Агар қарор чиқариш зарур бўлса, жаҳл устида эмас, чуқур ўйланган режа асосида чиқаринг. Қай- тараман, келаётган ит йили шошма-шошарлик ва ҳовлиқишларни ёқтирмайди, у тезкор ва чаққон, аммо тентак эмас. Дарвоқе, тезкор тўғри жавоб қайтариш ҳаётнинг барча соҳаларида хавфсизлик ва омад гаровидир.

Ўз ҳаётингизга яхши танимаган, самимий бўл- маган одамларни киритманг ва ундан ҳам ёмо- ни, яқин алоқа қилманг. Оилали жуфтликлар бу йил уларнинг уйларига доим келиб турадиганларга эътиборли бўлишлари керак. Янги дўстлар, хиз- матчилар, ишчилар оила даромадига бош суқиши ҳам мустасно эмас. Ернинг сариқ ити содда эмас, у сизни кўп марталаб сабрингизни текшириб кўради, кутилмаган воқеалар билан тўқнаштиради.

Таомлар, аниқроғи столдаги хавфсизлик ҳақида. Итлар ширинликларни ёқтиришмайди, ажабланар- лиси ёғли нарсаларни ҳам. Айтиб ўтилган маҳсу- лотлар жиддий муаммога сабаб бўлипш мумкин.
Муҳими, келаётган йилнинг биз таъкидлаган талаб ва қоидаларидан қўрқманг. Ҳар бир ишда сабрли бўлинг.

Mунажжимлар Башорати қайси буржда туғулгансиз.