Мунажжимлар башорати тоғ эчкиси буржи

Мунажжимлар башорати тоғ эчкиси  буржи

Мунажжимлар башорати тоғ эчкиси  биржи

Бошқа буржларга нисбатан сизга кўпроқ синовлар берилади, лекин бу қийинчиликлар сизни тоблайди. Ўз олдингизга қўйган орзу, мақсад ва вазифаларингизни қайтадан кўриб чиқинг.

Бирон жойда хатога йўл қўйсангиз, молиявий масала кўндалангига туриб қолганда, ўзингизга бўлган ишончни йўқотиб қўйишингиз мумкин.

Агар югур-югурлардан қутула олсангиз, унда сиз ўз табиатингизни, дунёқараш ва одатларингизни ўзгартиришингиз кераклигини кўрасиз. Тасаллини яқин дўстларингиздан эшитасиз.

Мунажжимлар башорати тоғ эчкиси буржи

Мунажжимлар башорати 2018. тоғ эчкиси  буржи сизни бу йил…

Бу йил — шахсингиз ва келгусидаги ҳаёт йўналишингизни белгилаб берадиган йил. Сиз- га керак бўлмаган, ортиқча бўлган нарсаларни ташлаб юбориб, энг кераклиларини олиб қолинг.

Мақсад сари интилишингизни ва чидамлилигин- гизни синовдан ўтказадигаи вақт келди, бу йил- даги барча ютуқлар сабр ҳамда қатъий меҳнатга

боғлиқ бўлади. Шу каби жиддий масалалардан ташқари августгача алоқида синовлар ҳам бор. Бу синовлар сизнинг қарор қабул қилишингизга, гумонларингиз, хавотир ва ички оламингизга боғ- лиқ.

Жидций ишларни осонлик билан ҳал зтиб бўлмаслигини билишингиз ва мақсадларингизнинг қай бирини амалга ошириш мумкинлигини анг- лаш учун кутиб туришингиз керак.

Августгача ўзингизни текшириб туринг, қатъий қарорлар чиқарманг, ўзгаришларга фақа г тайёргарлик кў- ринг, ички ва ташқи маконни хисобга олинг.

Август ойидан ўзингизни объектив томондан кўра оласиз, сизга ҳаётда ҳақиқатан ҳам керак бўлган нарсани кўрасиз ҳамда келажагингиз учун стратегик режа тузасиз. Энг мураккаб ойлардан бири — апрель.

Сиз қандайдир ўзгаришлар қилмоқчи бўласиз, катта куч ва ва энергия сарфлаб, ўз атрофин- гиздаги вазиятни “портлатиб” юборишга ури- насиз. Аммо оқибати ўзингиз учун жуда оғир бўлади.

Хавфли вазиятлардан қочинг, низолар- га киришманг, ҳамма муносабатларда ўзингизни асранг. Бошқа одамларга раҳбарлик қилсангиз, ўзингизни худди диктатордек тутишингиз мум- кин.

Бу йилнинг асосий масаласи сиз жамғар- маларсиз ҳам яшай олишингизга боғлиқ, ҳаёт ҳақиқий ва доимий эмаслигини англаш, мураккаб вазиятларни хотиржамлик ва чидам билан қабул қилишни ўрганиш. Иил охирида вазиятлар ях- ши томонга ўзгаради, сиз ёлғизликдан воз кечиб, жуфт бўлиб яшаш вақти келганини тушунасиз. Ҳаётингизда ҳамроҳ пайдо бўлади.

Тоғ эчкиси буржи. Севги мухаббатта 2018-йил охирида сизни нималар кутмоқда

Йил мураккаб кечса-да, шахсий ҳаёгишизда ҳаммаси яхши бўлади. Август ойигача сизда му- носабатларни тўғрилаб, уйғунликка эришиш учун шароит туғилади. Омадингиз келиб, яхши ҳамроҳ топгансиз. Қандай бўлсангиз, шундайлигингизча қа- бул қилади.

Агар сиз ҳозиргача умр йўлдошин- гизни учратмаган бўлсангиз, танишиш тоғлар ор- тида эмас. Учрашувлар хайрлашувлар билан алма- шиши мумкин, аммо бу жиддий муносабатларнинг асоси бўлиши мумкин. Муҳаббат борасида бутун ёз ижобий ўтади, энг яхши ой — июль: орзу қилган ҳамма нареангизга эришасиз. Йилнинг энг охирида тақдирдан ёлғизлик билан хайрлашиб, танлаганин- гиз билан оила қуриш ҳақида белги оласиз.

Оилада айрим беқарорлик ҳам кузатилади. Масалан: сиз икки уйда яшашингиз ёки кварти- ра алмаштиришингиз ҳам мумкин. Бу кўнгилсиз- ликлар билан боғлиқ эмас.

Шунчаки ўзгариш- ларга мослашиш ва вақтида вазиятга қараб чора кўришингизга тўғри келади. Оилангизга, турму- шингизга дахл қилувчилар бўлади, агар оилангиз сиз учун азиз бўлса, тасодифий учрашувлардан воз кечинг.

Тадбиркорлик ва касп – кор мунажжимлар башорати Тоғ эчкиси буржи

Мансаб поғоналаридан олдинги йилларда кўтарилгансиз, энди ўзингизни кўрсатиш вақти кел- ди. Кўп синовлардан ўтасиз ва албагга, у сизнинг фаолиятингиз ва бизнесингизда кўринади. Бу

йил сиз анча жидций, манманликка берилманг. Иш юзасидан бошқаларга бўйсунишга мажбур бўлсангиз, ўзингизни калитар тутинг. Чегара- дан чиқмасликка ҳаракат қилинг, инсонийликни унутманг.

Жамоа ишларида фойдали ишлар билан шуғул- лаииш, ижтимоий дастурларда иштирок этиш ях- ши самара беради. Молиявий томондан бу йил тежамкорлик билан ёндошувни талаб қилади.

Гап шундаки, борига қаноат қилишингиз, барча жамғармаларингиз ва бошқа ортиқча пулларин- гизни фойдали ишга йўналтирганингиз маъқул. Бундай масала июль ва август ойларида ол- дингизда кўндаланг ‘гуради.

Августдан вазият ан- ча мураккаблашади, йўқотишлар бўлиши мумкин. Бизнес билан шуғулланишни маслаҳат бермаймиз. Июнь, июль, август, сентябрь ойларида молия ма- салаларида низолардан ўзингизни асранг.

Тоғ эчкиси буржи 2018-йил саломатлигингиз

Бутун йил давомида саломатлигингизга эъти- бор беришингизга тўғри келади. Бош ва бошқа органлар касаликка мойил бўлади. Қон босими кўтарилиб кетиши, кўз оғриши, қулоқ ва тиш- ларда муаммолар туғилиши мумкин.

Бўйинга ҳам эътибор беринг, остеохондроз авж олиши мум- кин. Ангина, ларингит ва шамоллаш касалликла- ри хавфи ҳам бор. Бошни шикастламасл ик учун эхдиёт бўлинг.

Парҳезга амал қилинг, жисмоний машқларни канда қилманг. Табиаг қўйнида дам олишга вақт топинг.

 

tushda