Мунажжимлар башорати ҚЎЙ (хамал) буржи

Мунажжимлар башорати ҚЎЙ (хамал) буржи

Мунажжимлар башорати ҚЎЙ (хамал) буржи: сизга халақит бераётган барча нарсалардан халос бўлиб,кўнглингиздаги орзуларни амалга келди. Келаётган йилда сизнинг яширин ижодий иқтидорингиз бутунлай янт кўринишда ҳеч қандай ҳаршиликларсиз намоён бўлади. Кўчмас мулк, фарзанд туғилиши ва шахсий ҳаётингиздат масалалар осон ечим топади.

Ҳаёт йўлингизда айрим муаммолар учраши мумкин, сабр қилишингизга ва раҳбарлар билан мулоқотда эҳтиёт бўлишингизга тўғри келади.Мунажжимлар башорати ҚЎЙ

Тақдир чизиқлари ҚЎЙ буржи вакилларини нималар қутмоқда

Деярли бутун йил давомида, аниқроғи ноябрь ойигача сизнинг олдиигизда ўзингизнинг энг яхши ижодий иқтидорингизни намоён қилишдек асо- сий вазифа турибди.

Сиз ўзингиз кутмаган ҳ,олда расм чизиш, мусиқа ёки рақс билан шуғулланиш, кучингизни қўл меҳнати, тикиш, тақинчоқлар ва ёдгорликлар тайёрлашга йўналтиришингиз мум-

кин. Балки бадиий ижодиёт билан шуғулланиш сизга катта моддий бойлик келтирмас, асосийси яратиш жараёни ҳаётингизга кириши билан иш- ларингиз яхши томонга ўзгаради. Агар сиз ада- биётга мойил бўлсангиз, ўзингиз севган ва яхши бажара оладиган ишларингиз ҳақида мақолалар ёзинг.

Уй бекаларининг пазандаликка қизиқиб қетишлари эҳтимоли бор (фақат ўз ижодиётин- гизни расмга олиб, кейин столга қўйинг). Йил охирига келиб, иш ва ташвишларингиз камаяди, сиз вақтингизни севимли уй ишларингизга ажрата оласиз.

Бир неча йилдан бери сиз ўзингизга янги образлар қидириб, шахсиятингизни ўзгартиришга ҳаракат қилаётгандингиз, мана энди бу ўзгариш- ларни амалга ошириш даври келди. Агар ҳамма- сини тўғри бажарсангиз, мақсадингизга эришасиз. Энди сиз ижтимоий қоидаларга риоя этсангиз ҳам уларга муте эмассиз.

Мунажжимлар башорати 2018 Қўй буржи Севишганлар мухаббат

Ўтган йил натижаларига кўра сизнинг жуф- тингиз билан муносабатларингизда уйғунлик бўл- ган. Балки сизга мос ҳаёт йўлдоши учрагандир. Энди ўзингизни хотиржам қилишингиз мумкин, бундан кейин ҳам муносабатларингизда муаммо- лар кутилмайди. Ҳаёт йўлдошингиз билан муно- сабатларингизни янада яхшилаш, у билан бир- галикда саёҳатга чиқиш ва жиддий тадбирлар ўтказиш учун август-сентябрь ойлари жуда қулай фурсат. Яқин муносабатларингиз ҳиссиётларга

бой бўлади, аммо ноябрь ойииинг бошида торти- шиб қолишингиз мумкин. Жуда сабрли бўлинг, уриш-жанжал қилманг, иғволарга берилманг. Бу даврда эски алоқалар юзага қалқиб чиқиш эҳти- моли бор, уларни оқилона ҳал қилинг.
Агар сиз эркин бўлсангиз, бу йил кутилмаган- да севиб қолишингиз мумкин.
Атайлаб ҳеч нима қилиш шарт эмас, шунча- ки ҳаммасини Коинотга қўйиб беринг ва сиз- нинг ҳаётингизга албатта байрам кириб келади. Бу февраль ойида ёки августнинг иккинчи ярми- да, балки кузда юз берар. Буни фарзанд туғили- шига боғласа ҳам бўлади, агар режалаиггирган бўлсангиз, бу йил фарзанд кўрасиз.

Қўй буржи касб-хунар ва тадбиркорликда сизни нималар кутяпти

Касбга боғлиқ бўлган ишлар бу йил мураккаб кечиши мумкин. Бир томондан сизнинг энер- гиянгиз кўп ва ишдаги вазиятни “портлатиб” юбориш истаги ҳам бор. Сиз ўз мақсадингизга эришиш учун ҳатто ўзингиздан юқори лаво- зимда ишлайдиганлар билан зиддиятга бориш- дан қўрқмайсиз.

Бироқ сизнинг иззат-нафсингиз ўзингизга зарар келтириши мумкин, августгача сабр билан барча қийинчиликларни енгишингиз керак, лекин вазиятни қўлингизда ушлаб туринг. Ишни йўқотиш хавфи кучли, албатта бу ўз ман- сабига, раҳбарлик курсисига, ижтимоий мавқеига жуда ҳам боғланиб қолган кишиларга тааллуқли. Балки сиздан мулозаматли ва керак томонга ўз- гара оладиган дипломат чиқмас, аммо бу йил жуда ҳам очицдан-очиқ ҳаракатлар цилманг.

Унут- манг, сизда зиддиятли вазиятларда ҳамма учун мақбул йўл топиш ва музокара олиб бориш им- конияти бўлади.
Ишлаб чиқаришни бошқарадиганлар ўзи- да диктаторликка мойилликни сезишлари мум- кин. Давлат ҳокимияти билан муносабат алоҳи- да аҳамиятга эга, солиқ ва бошқа инспекциялар учун сиз августгача “нишонга” айланасиз.

              Ишда- ги вазият йил давомида қаттиқ бўлади, масъули- ятингиз ошади, ишларингиз кўпаяди. Сиз ишдан бўшашга қарор қилсангиз, эҳтиёт бўлинг, янги иш топиш учун яхши давр эмас.
Агар сизнинг хусусий бизнесингиз бўлса, янги лойиҳаларни амалга оширишга қийналасиз. Ях- шиси диққатингизни ҳозирги кун вазифаларига жамланг.
Ноябра сиз кўп йиллар давомида бағишла- ган ишингизга якун ясаш кераклигини сезсангиз, янги касбга оид иш тонинг. Бу вақтда янги ло- йиҳаларни бошламасдан, эски ишларингизни охи- рига етказинг. Кейин аста-секин тоза виждон билан янги оқим бўйлаб сузишингиз мумкин. Агар сиз юқори чўққилар сари шггилмаётган ва раҳбарлар билан курашишга отланмаган бўл- сангиз, унда яхшиси юрагингизга яқин ижодий иш бнлан машғул бўлинг.

                     Молиявий масалага келсак, ярим йил даво- мида нейтрал бўлади. Глобал инқирозлар сиз- га хавф солмаяпти. Иш жараёнига боғлиқ му- раккабликларга чидай олсангиз, маошингизни ўз вақтида муаммоларсиз оласиз. Ҳосилдор ойлар май ва апрель. Иккинчи ярим йилликда мо- лиявий аҳволингиз тўсатдан ўзгаради. Кўпроқ пул топиш йўллари ҳақида ғоялар келади, лекин чуқур ўйламасдан таваккал қилсангиз, бир тийин- сиз қолишингиз мумкин. Шунинг учун эҳтиёткор бўлинг, тезкор қарорлар чиқарманг.

Мунажжимлар башорати ҚЎЙ саломатлик

Соғлиғингиз бўйича умуман муаммолар йўқ. Касалхонада ётиш хавф солмайди. Бутун йил давомида ҳаракат таянч аппаратига — умуртқа поғонаси, бўғимларга эътибор қаратинг. Январдан августгача бу муҳим: массаж курси, гимнастика, йога билан саломатлигингиздаги муаммони бар- тараф қилиш учун шуғулланинг. Октябрь ойида пешоб, жинсий тизимда баъзи бир мураккаблик- лар пайдо бўлиши мумкин. Куз мавсумида ўзин- гизни шамоллашдан асранг.
Иккинчи ярим йилликда томоғингиз оғриши, умуртқа поғонасининг айрим қисмида жароҳат олишингиз мумкин. Август ойидан то йил охи- ригача оёғингизга эътибор беринг, варикоз, ши- кастланиш ва бўғим чўзилиши эҳтимоли мавжуд.

tushda