Mунажжимлар Башорати Бузоқ буржи

Mунажжимлар Башорати Бузоқ буржи

Mунажжимлар Башорати Бузоқ буржи: келаетган иилда оилангиз ва ўз жуфтингиз билан муноса-бўлиш кайд этилган. Бу эса мансаб ва ишдаги омадсизликлар хавотирини мувозанатлайди. Сиз поезд ва машинада узок, бўлмаган
саёҳатлар билан лаззатланишингиз мумкин, аммоузок, сафарларни ҳозирча кўйиб турган маъкул. Янги
одамлар билан мулоҳот ҳилишга, ўҳиш ва курсларга, семинарларга боришга имконият пайдо бўлади,
улар ҳаётингизга янги муваффаҳиятлар келтиради.Mунажжимлар Башорати Бузоқ

Mунажжимлар Башорати Бузоқ буржи Сизни олдинда нималар кутмоқда

Ноябрь ойигача оилангизга ҳеч қандай қи- йинчиликлар зарар етказмаслиги ёки барбод қила олмаслигига тўлиқ ишонч ҳосил қилгунга қадар астойдил ҳаракат қилишингизга тўғри ке- лади. Бунинг учун имкониятларингиз катта: бу квартира ёки уй сотиб олиш, мавжуд бўлган жо- йингизни таъмирлаш ва ота-онангизга кўмаклашиш.

Асосийси, уддабурон бўлинг: яшашингиз учун шинам жой топинг, вазиятларни олдиндан кўра билинг.
Бундан ташқари келаётган йилда сиз иш жо- йингиздан маҳрум бўлишингиз мумкин (айниқ- са, мансабингиздан). Бу юлдузлар жойлашиши- га боғлиқ, қаршилик кўрсатмасдан, энергиянгизни қарама-қарши оқимга сарфланг.

Нафақат бу иш- га, балки сизни қизиқтирган билимлар соҳаси- даги тадқиқотларга ҳам тегишли. Айниқса маъ- лумотларга чуқур ёндашувни талаб қиладиган: психология, эзотерика, тарих, антропология ва бош- қа соҳаларга назар солинг.

Айнан маълумотлар билан чуқур, жиддий ишлаш янги имкониятлар топишингизга ва бир йўла ўз олдингизга янги мақсад қўйишингизга ёрдам беради.Йилнинг охирги икки ойида вақтингизнинг кўп қисмини ажойиб инсонлар билан мулоқот қилишга сарфланг, атрофингиздагиларга ўзин- гизнинг фикр-мулоҳазаларингизни айтиб бе- ринг ва суҳбат мобайнида бошқалардан янги нарсаларни билиб оласиз.

Сизнинг маънавий принципларингизга келсак, унинг мустаҳкамлиги бу йил жиддий текширувдан ўтади. Айниқса ав- густга қадар оғир бўлиши мумкин. Бу маънави- ят ўқитувчилари ва мактаблар билан мулоқотга, диний фалсафий йўналишдаги ҳаётий тартиб ва қарашларингизни тасдиқлашга тегишли.

Маънавий танловга шошилманг, улар ҳозир ёлгон бўли- ши мумкин. Саёҳатга чиқишда ҳам эҳтиёткорлик шарт, умуман узоқ сафарга бормай турганингиз маъқул.

Бузоқ буржи Севги мухаббат

Шахсий ҳаётингизда ижобий йўл турибди, у ноябрь ойигача давом этади. Сиз мухлисингиз ва ҳатто мухлисларингиз билан танишишга мушар- раф бўласиз. Мулоқот жуда қизиқарли бўлади ва у сизни албатта оила қуришга олиб келмаса ҳам, жиддий муносабатлар пайдо қилади.

Натижада сиз ўз ишончли қўрғонингиз бўлиши тўғри- сида ўйлаб кўришингизга тўғри келади. Сиз узоқ сафардан келган одам билан ёки саёҳатда тани- шиб қолишингиз мумкин (саёҳатда эҳтиёткорлик ортиқча эмас).

Романтик муносабатлар учун қу- лай пайт — апрель, июль, август ва айниқса энг ажойиби сентябрь ойи. Уз омадингизни қўйиб юбормасликка ҳаракат қилинг — унинг ўзи ол- дингизга сузиб келмоқда.
Ўзининг жуфти ҳалолини топганларда эса жиддий инқирозлар бўлмайди, хавотир олманг.

Муносабатлар муҳаббатга тўла: уй, дала ҳовли қуриш, таъмирлаш ёки уйингизни обод қилишин- гиздаги биргаликда тузган режаларингиз сизни янада яқинлаштиради. Иккинчи ярим йилликда (октябрда эҳтиёт бўлиш керак) ҳаётингизда баъ- зи бир нарсаларни ўзгартирмоқчи бўлганингизда, жанжаллар бўлиши мумкин.

Сабрли бўлиш ке- раклигини унутманг, суюкли инсонингизга ор- тиқча талаблар қўйманг ва сизда кейинроқ яна янги имконият пайдо бўлади. Ҳаётингизда ха- лақит бераётган одатларингиздан қутулиш учун энг мақбул ойлар — июндан октябргача.

Mунажжимлар Башорати эртага. Бузоқ буржи бизнез ва касп-хунарда

Мартабангизда ноябрь ойигача режали па- сайиш бўлиши мумкин. Бунинг ҳеч қандай қурқинчли жойи йўқ. Тақдир юлдузингиз сиз- ни ўз оилангиз, фарзандларингиз ва ота-онан- гизга кўпроқ эътибор қаратишингизга вақт ажра- тишингизни ва ниҳоят касбий фаолиятингиздан дам олишингизии истаяпти. Агар сиз юқори мар- табага эга бўлсангиз, манманеираш ва гердайиш- ни бае қилинг ва сиз учун биринчи қўнғироқ февралда чалинади.

Хотиржам ишлашга ҳаракат қилинг, раҳбар- лар билан низоларга борманг, ҳаммаси ўз йўлида кетаверсин. Асосийси, мартабага эришишда аниқ жойии мўлжалламанг. Энг яхши ҳолатда — ишингиз ўзингизда қолади ва сиздан кўп куч ол- майди. Мураккаброқ ҳолатда эса иш жойингиз ва касбингизни ташлашингизга тўғри келади.
Бу даврнинг моҳияти — ҳамма эскириб қол- ган нарсалардан воз кечиш керакли ва сизнинг ҳаётингиздан ҳам кетиши лозимлигини тушуни- шингизда. Маконингиз тоза бўлганида эса сиз илгариги фаолиятингиз билан шуғулланиш қизиқ эмаслигини ва бошқа соҳада ўзингизни намоён қилмоқчи эканингизни сезасиз.

Бу масалада июль ва август ойлари жуда мураккаб бўлади, шу боис ўзингизга ортиқча ғалва орттирмаслик учун иш- да камроқ вақт бўлиб, таътил олган маъқулроқ. Мартабангизда “қисқичбақа” қоидасига амал қи- линг, янгисини топмасдан эскисини ташламанг, ишдан бўшамаиг, қизиққонлик ва манманлигин- гизни ташлаб, сабрли бўлинг.

Сиз ўз тадбиркорлигингизни олиб бораётган бўлсангиз, бу давр янги лойиҳа ва йўналишлар учун ноқулай. Яхшиси эски ишларингизни туга- тиб, янгисига тайёргарлик кўринг, аммо лойиҳани йўлга қўйишни тўхтатиб туринг.
Магистратурада, докторантурада таълим ола- ётганлар, диссертация ҳимоя қилмоқчи бўлганлар жуда кўп синов ва қийинчиликлардан ўтади. “Бизни ўлдирмаган нарсалар, бизларни кучли- роқ қилади” — бу тамойил шу йилда олим- ларга мос келади. Дадиллик ва қатъият билан илм чўққиларини эгалланг, у албатта сизларга бўйсунади. Молияга келсак, ҳаммаси яхши бў- лади, катта йўқотиш ва инқирозлар кутилмайди.

Mунажжимлар Башорати Бузоқ буржи саломатлик

Ўтган йилга қараганда саломатлигингизга хавф камроқ. Энди хотиржам нафас олсаншз бўлади, хавфлиси ортда қолди. Йил давомида жигар ва ўт пуфаги ҳамда бўғимлар ишини назорат қи- линг. Тос-сон соҳаси ўзи ҳақида билдириб тури- ши мумкин. Қийинроқ давр — августгача, ундан кейин енгил бўлади. Ёз ва куз бошида артериал қон босимга эътибор қаратинг, хавфлироқ жой — бош ва унда жойлашган органлар.

tushda