Кундалик Мунажжимлар башорати эгизаклар

Кундалик Мунажжимлар башорати эгизаклар

Кундалик Мунажжимлар башорати эгизаклар

Келаётган йил сиз учун осон бўлмайди, ҳар хил вазиятларга тушишингиз мумкин. Бу си- новлардан муваффақиятли ўтишингиз учун сабрли ва қатъиятли бўлишдан ташқари билимингизни оширишингиз керак бўлади. Шу боис юрагингиз буюрган соҳаларни ўрганишингизга тўғри келади. Янги ишлардан чўчиманг. Муҳими, ўз ҳобиғингизга ўралиб ҳолманг, одамлар билан кўпроҳ мулоҳот ҳи- линг, дардингизни ҳариндош ва яҳинларингизга ай- тинг, уларнинг маслаҳатига ҳулоҳ тутинг.Кундалик Мунажжимлар башорати эгизаклар

Кундалик Мунажжимлар башорати эгизаклар сизни нималар кутмоқда.

Сиз мулоқот қилишни яхши кўрасиз, келаёт- ган йилда мулоқотларингиз кўламини янада оши- ринг. Шу боис қайсидир жиҳати билан ўзин- гизга ёққан одамлар билан танишишдан уялманг, улар билан яқиндан танишиш имкониятини бой берманг. Семинар ва тренингларда фаол бўлинг, ўз фикрларингизни дадил билдиринг, диний ва ижтимоий мавзуларни муҳокама қилинг.

Янги ахборот, таълим олишга, малака оши- ришга ва бирон нарсаларни ўрганиш учун жуда ҳам аъло давр. Ўзингизни ўқувчи сифатида анг- ланг ва янги билимлар олишга ҳаракат қилинг. Сиз ўқитишга ўрганиб қолган бўлсангиз, фақат сиздан сўрашсагина билим беришда давом этинг.

Агар таълим беришга киришган бўлсш!гиз, бор билим ва тажрибангизни бошқалар билан баҳам кўринг. Барибир бу йил анча мураккаб бўла- ди. Шахсий ҳаётингизда, яқинларингиз ҳаётида жиддий руҳий изтироб билан кечадиган қийин вазиятлар бўлиши мумкин.

Қар қандай инқироз- дан чиқишнинг йўли — шахсий ва маънавий юксалнш, аммо ҳар қандай хавф-хатардан (мо- лия, жисмоний ва бошқалардан) жуда эҳтиёткор бўлишга тўғри келади. Йўқотишларга дуч келиш мумкин, аммо муқаррарлик ва ҳаёт шундай эка- нини тўғри англаш учун устозлардан маънавий билим олинг.
Ҳар қандай турдаги сеҳргарлик, табиблар, экс- трасенслар ва нозик энергетика билан алоқа- да бўлганлардан эҳтиёт бўлинг, улар билан иш- лашдан олдин, яхшилаб текшириб кўриш керак.

Фирибгарлар, алдоқчи ва лўттибозлар, шунчаки билимсизлар бу соҳада қалашиб ётгани учун уч- раган кишига ишонманг. Ҳар ҳолда, бирор нарса- ни еинаб кўрмоқчи экансиз, хавфсизлик техника- сини ёдда тутинг. Иложи борича август ойигача шу ишни бошламанг, яхшиси, бунга киришмаган маъқул.

Кундалик Мунажжимлар башорати эгизаклар

Ўтган йилга нисбатан бу йил хотиржам кела- ди. Январь — биргаликдаги қаёт муҳокамаси учун қулай фурсат. Февралда ва мартда мулоқот- лар фаол бўлади, вақти-вақти билан жанжаллар бўлиб туради, шунчаки бир-бирингиз билан жанг қилгингиз келиб қолади. “Эр-хотиннинг уриши, дока рўмол қуриши”.

Бу ойларда шахсий ҳаётда фаол бўласиз, агар жуфтингизни излаётган бўл- сангиз, катта муваффаққиятга эришиш эҳтимо- ли бор.

Май, июнь, июль ойлари тинч хотиржам ўтади, воқеалар мувозанатда бўлади. Август ва сентябрда эса шахсий ҳаётингизда ёруғлик пайдо бўлади, романтик танишувлар ва келгусида ижо- бий ривожланиш кутилади.

Иил охирида бу анча аҳамиятли бўлади ва тўйга тайёргарликни бош- лаб юборасиз. Агарда сизнинг умр йўлдошингиз бўлса, муносабатларингиз иккингиз учун қизиқар- ли ва ижобий кечади.

Ягона огоҳлантириш: йўлдош танлашда эҳти- ёткорлик зарур, яхши танимаган одамларингиздан қочинг, шубҳали одам ва вазиятлардан нари кетинг.

Эгизаклар буржи касп хунар ва бизнес хақида

Сизнинг соҳангизда “яхши об-ҳаво” узоқ муд- датга ўрнатилган. Бўронлар, хавфли вазият ва ҳис-ҳаяжонлар бўлмайди. Ҳаётда нима билан шуғулланмоқчи эканингизни, нимага мойил экан- лигингизни, қайси ишни танлашингизни аниқлаболинг.

Қаммаси ўз йўналиши бўйича аста-секин жойига келади, фақат ўзингизга вақт берсангиз бўлди, ахир бирданига кўп ва ҳамма истаган на- тижаларингизга эришиш мумкин эмас, бу мала- кани талаб қилади.

Сизда бир неча ишларни биргаликда олиб боришга имкон туғилади, турли соҳаларда дадил ҳаракат қилинг.
Ноябрь ойигача турли режадаги ишлар кўн бўлади, сиз ўрнатган пойдевор бир неча йил- дан кейин ижтимоий ва моддий томондан янги поғоналардан сакраб чиқишингизга имкон бера- ди.

Хрзир эса кундалик лойиҳалар устида иш- ланг, ҳаммасини хотиржам қабул қилинг, булар- нинг барчаси келажак учун қадалган уруғ бўлади.
Январь таътилларга қарамай жуда фаол ўтади.

Ишдаги умумий вазиятни яхшилаш учун им- коният октябрда келади. Ноябрда ва декабрда ўсиш учун ҳал қилувчи палла, дадил бўлишдан ва ўзингизни кўрсатиб қўйишдан чўчиманг.

Молиявий масалалар февраль ва август ойи- да осон ҳал бўлади. Сиз пуллар ҳақида хавотир олмасангиз бўлади, у сизга етарли даражада ва вақтида келади.

Июль ойининг иккинчи ярмида муҳим молиявий муаммолар ҳал бўлади. Доим ёдингизда бўлсин, бу йил молиявий масалаларда таваккал қилманг, инвестиция ва бошқа моли- явий таваккалларни кейинги йилга қолдиринг.

Кредит, қарз олманг, фақат ўз пулингизга яшанг ва борига шукр қилинг.
Ноябрь ва декабрь ойларида сизга доимий даромад зарур эканини ҳис қиласиз, мустаҳкам молиявий пойдевор, пул йиғишга мойиллик пайдо бўлади.

Саломатлик мунажжимлар башорати эгизаклар буржи

Саломатлик масалалари бу йил муҳим аҳами- ятга эга. Сурункали касалликлар, шикастланиш- лар хавфи бор, умуман мураккаб давр. Айниқса август ойигача бўлган вақтда беморлар аҳволи ёмонлашади, турли шикастланиш ҳолатларига ту- шишингиз мумкин.

Августдан йил охиригача анча енгил бўлади, аммо қийинчиликлар сақланиб қолади. Бу йил саломатлигингизга жиддий эътибор қаратинг, кў- риклардан ўтинг, маслаҳатлашинг ва кун тар- тиби, парҳез, жисмоний машқларни бажаришга амал қилинг.
Тўғри ичак ва сийдик-жинсий органлар касал- ликларига эҳтиёт бўлинг.

tushda