исмлар маъноси угил

ИСМЛAР МAНОСИ ЭНГ СAРA ҚИЗ ВA ОҒИЛ БОЛAЛAРНИНГ ИСМЛAРИ

Исмлaр мaноси ФAРЗAНДЛAРИМИЗГA исм тaнлaшдa отa-онaгa кaттa мa’сулийaт юклaнaди.

ОЙЖАМОЛ – ойдек чиройли чирой эгаси, ой юзли асал қиз.

ОЙНИСА – ойдек сулувили, чиройли.

ОЙША – Умирбот йашовчи.

ОЛИМ – илм эгаси, ақилли, доно.

ОЛИМА – илмли қиз, билимдон қиз.

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ОЛИЙА – олийлик, улуғлик, юксаклик.

ОЛЛОЙОР – Ҳудо йор, мададкор бõлсин, қõллаб õз асрасин.

ОМОН – улғайиб котта одам бõлсин.

ОМОНУЛЛОҲ -Ҳудо õзи хавф хатар ва офатлардан сақлайдиган бола.

ОРЗИГУЛ – орзу қилиб эришилган чиройли, асал қиз.

ОРЗУ – ота онасини орзусига мақсадига етказған бола.

ОРИФ – ма’рифатлилик, билимлилик, ақллилик, тақводорлик.

ОРТИҚ – баданида бирор ортиқча а’зо билан туғилган бола.

ОТАБЕК – беклар коттаси, сардори бõлиш.

ОҚИЛ – ақллилик, донолик, зукколик.

ОҚИЛА – ақллилик, зукколик, доно қиз.

ПАНЖИ – оиладаги бешинчи болага қõйилади.

ПАРДА – парда билан туғилган бола.

ПЎЛАТ – кучлилик, иродалилик, мустаҳкамлик.

ҚАЛДИРҒОЧ – нозиклик, ингичка қошли, сулувлик, чиройли қиз.

ҚАМБАР – тõрғай.

ҚАҲРАМОН – довюраклик, жасурлик, қудратлилик, кõрқмаслик.

ҚИЛИЧ – қиличдай кескир, õткирлик, мустаҳкам бõлсин.

ҚУДРАТ – кучлилик, қудратлилик

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ

ҚУДРАТУЛЛОҲ – Аллоҳнинг қудрати билан дунйога келган бола.

ҚУНДУЗ – қундуздек ширин, чиройли қиз.

ҚУНДУЗОЙ – қундуздек гõзал, сулувлик, асал қиз .

ҚУРБОН – Қурбон ойида туғилган бола.

ҚУРБОНАЛИ – Қурбон ойида тугҒулган бола.

ҚУРБОННАЗАР – Қурбон ойида туғилган.

ҚУРБОНОЙ – Қурбон ойида туғилган ойдек чиройли, асал қиз.

ҚУТБИДДИН – диннинг маркази, тайанчи болиш.

ҚУТЛИ – бахтлилик, саодатмандлик, иқболи.

ҚУТЛИБЕКА – бахтлилик, саодатлилик, иқболи порлоқ қиз.

ҚЎЛДОШ – кõмакчилк, дõстлик, ҳамдамлик.

ҚЎЧҚОР – эркаклик тухуми катта бõлиб туғилган йоки пешонаси дõнг йоҳуд.

ҚЎШОҚ – баданида қõшимча а’зо билан туғилган бола.

РАВШАН – нурлилик, йоруғлик, чароғонлик.

РАЖАБ – Ражаб ойида, йа’ни ҳижрий йилнинг еттинчи ойида туғилган бола.

РАМАЗОН – қутлуғлик, муборак ой ҳисобланмиш қамарий йилнинг 9 ойида туғилган бола.

РАМЗИДДИН – дин рамзи, тимсоли.

РАСУЛ — Ҳудонинг элчиси.

РА’НО – ра’но каби чиройли, латофатли қиз.

РАҲМАТ – меҳрибонлик, раҳмдиллик, шафқатлилик

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

РАҲМАТУЛЛОҲ – мурувватилик, марҳаматилик

РИЗО – розилик.

РОБИЙА – оиладаги тõртинчи фарзанд.

РОЗИЙА – розилик, мамнунлик, шукроналик қиз.

РОҲАТ тинч омон, роҳат, ҳузур ҳаловатда йашасин.

РУСЛАН – арслондек, қõрқмаслик, жасурлик, қудратлилик, довюрак.

РУСТАМ – куч қудратлилик, ботирлик, енгилмаслик, матонатлилик.

РУХШОНА – чиройлилик, гõзал юзлилик, кõркамлик, сулувлик

РЎЗИ – насибалилик, бахт саодатли бõлсин.

РЎЗИМУРОД – ризқ насибали бола.

РЎЗИМУҲАММАД – ризқлилик, насибалилик бола.

РУЗИХОЛ – ризқлилик, насибалилик, хол билан туғилган қиз,

САДОҚАТ – содиқлик, садоқатлилик, вафодорлик.

САДРИДДИН – мартабали диннинг улуғлик рамзи.

САИД – бахт саодатлилик.

САИДА – омадлилик, бахтлилик, саодатлилик.

САИДОЛИМ – илм соҳиби, олимлик.

САЙИД – эгалик, бошлиқ, раҳнамолик, аслзодалик, олийнасаблик.

САЙИДА – олийнасаблар авлодига мансуб қиз.

САЙИДБЕК – олийнасаб беклар авлодидан бõлган бола

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

САЙИДМУРОД – олий насабда, аслзодалар, сайидлар авлоди.

САЙФИДДИН – диннинг қиличи.

САЙФУЛЛОҲ – Ҳудонинг қиличи.

САЛИМ – соғломлик, соғу саломатлик.

САЛОМАТ – омон эсонлик, соғу-саломатлик.

САМАНДАР – õт ичида йашовчи, õлмас, иродали.

САНАМ – мажусийлар илоҳи, ма’будаси; чиройли, севимли қиз.

САОДАТ – бахтлилк, саодатлилик, иқболилик порлоқ қиз.

САРВАР – йõлбошчилик, раҳнамолик.

САРВИНОЗ – қадди қомати тикка õсувчи, сарв қомадли нозик қиз.

САРДОР – раҳнамолик, етакчилик, йõлбошчилик, бош.

САФАР – Сафар ойида дунйога келган.

САФАРАЛИ – Сафар ойида йоки сафар пайтида туғилган бола.

САФАРГУЛ – Сафар ойида дунйога келган қиз.

СА’ДУЛЛОҲ – Аллоҳ ато этган бахт-саодат йоки Аллоҳнинг иқболи порлоқ, бахту саодатли бавдаси.

СЕВАР – севимли, йоқимли фарзанд.

СИРОЖ .- маш’ал.

СИРОЖИДДИН – диннинг нури, маш’али.

СОАТ – хосийатли, бахтли соатда туғилган бола.

СОБИР -;чидамли, сабру тоқатли, иродаси мустаҳкам бола.

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

СОБИТ – мустаҳкам, чидамли, келишган, чиройли бола.

СОДИҚ – садоқатли, вафодор.

СОЖИДА – сажда қилувчи, Аллоҳга сиғинувчи мусулмон қиз.

СОЛИҲ – покиза, пок, солиҳ амаллар қилувчи.

СОҲИБ – хõжайин, эга, дõст, ҳамдам.

СУЛТОН – подшоҳ, ҳукмдор, юксак мартаба, обрõ-е’тибор эгаси бõлсин.

СУЛТОНАЛИ – обрõ э’тибор,юксаклик эгаси бõлсин.

СУЛТОНМУРОД – юксаклик, мартабалик, орзусига эришсин.

СУЛТОНОЙ – олий мансаб, мавқелилик, обрõлик,чиройли қиз.

СУРАЙЙО – юзи нурли, йоруғлик, гõзал қиз.

ТАБАССУМ – шодлик, қувонч, жилмайиб турувчи, кулгу аримайдиган қиз.

ТАҒАТ – чиройли, келишган бола.

ТЕМИР – мустаҳкам, иродалилк.

ТЕША – õткир, кескирлик, мустаҳкам бола.

ТИЛОВМУРОД – тилаб олинган.

ТОЖИДДИН – динтожи, диннинг юксак билимдони.

ТОЖИМУРОД – хол билан туғилган бола.

ТОЖИНИСО – айолларнинг тожи, улуғи,енг гõзали.

ТОЛИБ – талаб қилувчи, илмли.

ТОШМУРОД – тошдек қаттиқ, иродали бола.

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ТОШПЎЛАТ – емирдек мустахкам бола, узоқ умр кõрсин.

ТОҲИР – покизалик, бегуноҳлик.

ТУРСУН – олмасин, саломат õссин, йашаб қолсин.

ТУРҒУН – олмасин, умри узоқ бõлсин.

ТЎЛҚИН – қовончли, завқли юрсин.

ТЎРА – юқори мартаба эгаси, аслзодалик.

УБАЙДУЛЛОҲ — Ҳудонинг кенжа қули.

УЛДОНА – донолик, зукколик, ақллилик.

УЛУҒБЕК – улуғлик, куч, ҳукмдорлик.

УМАР – номи õчмай йашовчи.

УМИД – умид билан кутилган бола.

УМИДА – орзу умид билан кутилган

УМИДУЛЛОҲ – Ҳудо етказган орзу умид.

УСМОН – синиқчи, даволовчи, табиб.

УЧҚУН – йоруғ, нурли, порлоқ бõйасин.

ВАФО – вафолилик, садоқатлилик, содиқлик.

ВОСИЛ – висолга етишган.

ХАЙРИДДИН – ҳимматли дин намойандаси.

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ХАЙРУЛЛОҲ – саховатли, мурувватилик, Ҳудонинг туҳфаси.

ХАЛИЛ – севимлилик, дõст.

ХОЛБЕК – беклар авлодидан бõлган ҳолли бола.

ХОЛБЕКА – беклар авлодидан бõлтан ҳолли қиз.

ХОЛБИБИ – баланд мартабали ҳолли қиз.

ХОЛБОЙ – ҳол билан тугҒилган бола

ХОЛДОР – ҳол билан туғилган ҳолли бола.

ХОЛМИРЗА – ҳолли бола, билимдонлик, донолик, õқимишли,саводхон бõлиб етишсин.

ХОЛМУРОД – ҳолли бõлиб туғилган бола, õсиб орзу муродига етишсин.

ХОЛМУҲАММАД – холли бõлиб туғилган болани Муҳаммад (с.а.в.) охиратда шафоат қилсинлар.

ХОЛМЎМИН – ҳолли туғилган бола мõмин қобил бõлсин.

ХОЛТОЖИ – баданида ҳоли ва тожи мавжуд бõлган бола.

ХОНДАМИР – ‘хованд амир’ бõлиб, унинг ма’носи Худо амр этувчи ҳукмдордир

ХОНЗОДА – асилзодалар авлодидан бõлган қиз.

ХОСИЙАТ – йахши хислат сохибаси бõлсин, омадли, хосийатли.

ХУДОЙБЕРДИ – Ҳудо берди, Аллоҳ ато этди.

ХУДОЙНАЗАР – Ҳудонинг назари тушган бола.

ХУМОР – кõпдан интиқлик билан орзиқиб кутилган бола.

ХУРРАМ – шодлик, бахтийорлик, хурсандлик, бахтлилик бõлсин.

ХУРСАНД – шоду хуррам, бахтийор бõлиб юрсин йоки қувончли кунда туғилган бола.

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ХУРШИД чиройлилик, ҳушсурат, иқболи бõлсин.

ХУРШИДА – гõзаллик, сулувлик, латофатлилик.

ЙАЙРА – йайраб õссин, ҳайоти қувончли бõлсин.

ЙАШАР – йашаб кетсин, тирик қолсин.

ЙЕТИМ – йаккалик, йагоналик, танҳолик, йолғизлик.

ЙОДГОР – агар бола дунйога келгандан кейин отаси йоки онаси оламдан õтиб қолса.

ЙОРҚИНОЙ – келажаги йоруғ, нурли ва ойдек гõзал қиз.

ЙОҚУБ – изидан борувчи, сабр тоқатли, довюраклик, жасурлик.

ЙОҚУТ – қимматбаҳо нойоб тош.

ЙУЛДУЗ – юлдуздек йоруғ юзли, чиройлилик, гõзал қиз.

ЙУНУС – каптар. ЙУСУФ – ортганлик, кõпайганлик.

ЙЎЛДОШ – ҳамроҳлик.

ЗАЙНАБ – келишганлик, хушқомат, чиройли қиз.

ЗАЙНИДДИН – дининг безаги, чиройилик, кõркамлик.

ЗАРИНА – зарлилик, чиройли қиз.

ЗАРИФ – беғуборлик, покизалик, нозик та’блик, õткир ақл соҳиби.

ЗАРИФА – иффатлилик, покизалик, нозик та’блик, фаҳм фаросатли қиз.

ЗАФАР – толиблик, саодатмандлик

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ЗЕБИНИСО – айолларнинг зеби, гõзаллик, зебоси.

ЗЕБО – гõзаллик, сулувлик, чиройли қиз.

ЗИЙО – нурлилик, толеи порлоқ бола.

ЗИЙНАТ – зийнатлилик, безанганлик, орасталик, кõркам қиз.

ЗОЙИР – зийоратчилик.

ЗОКИР – Аллоҳни зикр қилувчилик, йодга олувчи.

ЗУБАЙДА – танлаб олинга, энг йахши.

ЗУЛФИЙА – жингалак сочли, сулув қиз.

ЗУЛХУМОР – интиқ бõлиб кõпдан кутилган қиз.

ЗУМРАД – қимматлилик, чиройлилик, асал қиз.

ЗУҲРО – Зуҳро юлдузи, чиройлилик, сулув ва иқболи порлоқ қиз.

ЎКТАМ – кучлилик, қудратлилик, довюраклик, жасурлик, виқорли.

ЎЛМАС – õлмасин, умри узоқ бõлсин.

ЎЛМАСОЙ – õлмасин, йашаб кетсин чиройли қиз.

ЎРАЛ ? туғилганда киндигига õралиб тушган йоки жингалак сочли бола.

ЎРОҚ – õткирлик, кескирли бõлсин.

ЎТКИР – õткир, õткир ақл заковат эгаси.

ЎТКИРБЕК – беклардан ақл заковат соҳиби, билимли бола.

ЎҒИЛОЙ – шу ойдек гõзал қиздан кейинги туғилажак фарзанд õғил бõлсин.

ЎРИЛШОД – ушбу қувноқ, бахтийор, шодон қиздан кейин туғиладиган бола õғил бõлсин.

 

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ

ҒАЙРАТ – серҳаракат, шижоатлилик, толмаслик, ғайратлилик бола бõлсин.

ҒИЙОС – кõмакли, ердамлик, мададлик.

ҒИЙОСИДДИН – диннинг мадади, кõмагида, йордамида.

ҒОЛИБ – зафар қозонувчи, енгилмаслик, ютуқ.

ҒУЛОМ – йош хизматкор қул.

ШАБНАМ – беғуборлик, покиза қиз.

ШАВКАТ – шон шуҳрат, куч қудратли бола бõлсин.

ШАМСИДДИН – диннинг қуйоши, омадли.

ШАМСИЙА – чароғон қиз, чиройли қиз.

ШАМСУЛЛОҲ – Ҳудонинг нури, чеҳрали, чиройли.

ШАРБАТ – йоқимлилик, ширинлик, суюкли қиз.

ШАРИФ – шарафлилик, муқаддасли, азизлик.

ШАРИФА – азизлик, қадрлилик, шарафли қиз.

ШАФИҚА – шафқатлилик, меҳру мурувватлилик, оқибатли қиз.

ШАҲБОЗ – лочинлик, чакқонлик, шиддаткорлик, шижоатлилик, довюраклик, қудратли бõлсин.

ШАҲИНА – довюраклик, мардлик, жасурлик, қõрқмас қиз.

ШАҲЛО – катта, қора кõзли, гõзал қиз.

ШАҲНОЗ – асилзодалар авлодига мансуб нозлилик, нозиклик ва зеболик, гõзал қиз.

ШАҲОБИДДИН – диннинг йорқин, нурли юлдузи.

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ШАҲОДАТ – гувоҳлик берувчи.

ШЕРАЛИ – довюраклик, қõрқмаслик, жасурлик, ақл эгаси.

ШЕРБОЙ . – қорқмаслик, кучли йигит.

ШЕРЗОД – арслонинг боласи; арслонек қорқмас, Жасурлар авлодидан.

ШЕРМУРОД – қорқмаслик, жасур авлодидан,

ШЕРМУҲАММАД – қорқмаслик, жасурлик, баҳодир бола.

ШЕРХОН – хонлардан, оқ суйаклардан, қорқмаслик, ҳукмдорлик, баҳодирлар акаси.

ШЕРҚОБИЛ – жасурлик, ақилли бола, ақллилик, йахши бõлиб õссин.

ШЕРҚУЛ – Ҳудонинг довюрак бандаси.

ШИРИН – йоқимли, ҳурматли, севимли, қанд бола.

ШОБЕРДИ – Ҳудонинг мехри ила дунйога келган бола.

ШОДИ – ҳурсадчилик, кулгу, бахтийорлик.

ШОДИБЕК – беклар зурийодидан, қувноқ, бахтийор бола.

ШОДИГУЛ – шоду гуллардан, қувончли, гуллар асилзодаси.

ШОДИЙОР – шодухуррамлик, қувончли, бахтийор ҳамма вақт йоки бизга шодликни улашувчи бола.

ШОДИМУРОД – қувонч, муродли, бахтийорбола, қувонч бахтийорлик келтирувчи.

ШОДИМУҲАММДД – шодухуррам бола.

ШОДИЙА – шодлик, хуррамлик, бахтили кунда тугҒулган қиз.

ШОДМОН – шодлк, бахтийорлик, қувноқлик йоки ҳайотида қувонч коп болсин.

ШОИР – шоирлардан, сõзга бой, ҳозиржавоблик, ширинсõзлик, нотиқ бõлсин деб.

ИСМЛАР МАНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ

ШОИРА – шоиралардан, сõзга бой, ҳозиржавоблик, ширинсõзлик, нотиқ бõлсин деб.

ШОЙИСТА – ҳурмат эҳтиромли мос қиз.

ШОКИР – шукурлилардан, бизга бола бергани учун Ҳудога шукр.

ШОҲИДА – йоқимтой, чиройли, асал қиз.

ШОҲИМАРДОН – мардлик, баҳодирлик шоҳи.

ШОҲРУҲ – башарасида қирол аломатлари кõринган чиройли, бола.

ШОҲСАНАМ – гõзал, гõзаллар маликаси, тенгсиз қиз.

ШУКУР – қаноатлик, сабрлик, тоқатлик, миннатдор.

ШУКРУЛЛОҲ – фарзанд берилган учун раҳмат, шукроналар бõлсин.

ШУҲРАТ – довруғлик, обрõлик, шоншарафлик, ифтихорлик.

ЧАРОС – чаросдек котта, жозибалик, чиройлилик асал қиз йоки қоп-қора

 

Давоми…